Stanovy

Článek 1: Název

Zapsaný spolek se nazývá Krušnohorská astronomická společnost, z.s.(dále jen KrHAS).

Článek 2: Sídlo

Sídlem KrHAS je Koperníkova 3062, 415 01 Teplice

Článek 3: Účel

Účelem KrHAS je:

 1. rozvoj astronomie a příbuzných věd,
 2. popularizace astronomie a příbuzných věd,
 3. zvyšování odbornosti členů,

a to zejména v Ústeckém kraji.

Článek 4: Hlavní činnost

KrHAS v rámci hlavní činnosti zejména:

 1. všestranně podporuje rozvoj astronomie,
 2. vyvíjí popularizační činnost,
 3. pořádá praktické astronomické činnosti jako je např. pozorování noční oblohy, astrofotografie, stavba astronomických přístrojů, dokumentace astronomických jevů atd.,
 4. poskytuje svým členům pomoc v odborné práci a přispívá ke zvýšení jejich odborné úrovně,
 5. pořádá přednášky, diskurze, kurzy a zájezdy,
 6. úzce spolupracuje se Severočeskou hvězdárnou a planetáriem v Teplicích, příspěvkovou organizací.

Článek 5: Vznik členství

 1. Členem KrHAS se může stát každý, kdo dovršil věku 15 let, jestliže podá přihlášku a zaplatí členský příspěvek na běžný rok.
 2. Členství vzniká rozhodnutím Výboru na základě podané přihlášky.

Článek 6: Seznam členů

 1. Seznam členů je veden pokladníkem, který v seznamu provádí zápisy a výmazy.
 2. Všichni členové KrHAS mohou do seznamu členů nahlížet.
 3. Seznam členů KrHAS je neveřejný.

Článek 7: Práva a povinnosti členů

 1. Členové KrHAS mají právo účastnit se členských schůzí, Sjezdů, schůzí Výboru i všech akcí pořádaných KrHAS.
 2. Členové KrHAS jsou povinni napomáhat svou činností k fungování spolku a plnění jeho cílů, dodržovat stanovy a platit roční členské příspěvky.

Článek 8: Zánik členství

Členství v KrHAS zaniká:

 1. Písemným prohlášením člena, že z KrHAS vystupuje.
 2. Nezaplacením členského příspěvku do termínu stanoveného výborem.
 3. Vyloučením člena za hrubé porušení stanov. O vyloučení rozhoduje Výbor.
 4. Úmrtím člena.

Článek 9: Funkční období volených orgánů

Funkční období volených orgánů KrHAS je čtyřleté.

Článek 10: Sjezd

 1. Sjezd je nejvyšším orgánem KrHAS.
 2. Účastníky Sjezdu jsou všichni členové KrHAS.
 3. Sjezdu přísluší:
  1. určovat hlavní směry činnosti KrHAS pro období do příštího řádného Sjezdu.
  1. projednávat zprávu o činnosti a hospodaření KrHAS za minulé období.
  1. volit předsedu KrHAS a další členy Výboru
  1. usnášet se na stanovách a jejich změnách
  1. usnést se na zrušení KrHAS.
 4. Sjezd se může v kterémkoli z bodů, jež mu přísluší, usnášet hlasováním per rollam. Pro schválení návrhu je potřeba nadpoloviční většina všech členů.

Článek 11: Svolání Sjezdu

 1. Řádný Sjezd je svoláván předsedou.
 2. Řádný Sjezd je svoláván alespoň jednou ročně.
 3. Výbor smí svolat mimořádný Sjezd z vlastního podnětu.
 4. Na žádost alespoň jedné třetiny členů musí Výbor svolat mimořádný Sjezd nejpozději do dvou měsíců od podání písemné žádosti.
 5. Výbor oznámí členům termín konání Sjezdu spolu s programem nejméně 30 dní před tímto termínem.

Článek 12: Jednání Sjezdu

 1. Sjezdu předsedá a jeho jednání řídí předseda, popřípadě jím pověřený člen Výboru.
 2. Sjezd je způsobilý usnášet se, je-li přítomna alespoň jedna třetina všech členů.
 3. K přijetí usnesení Sjezdu je třeba souhlasu většiny přítomných delegátů.

Článek 13: Statutární orgán

 1. Statutárním orgánem KrHAS je předseda.
 2. Předseda KrHAS zastupuje a jedná jejím jménem ve všech věcech.
 3. Předseda se za KrHAS podepisuje tak, že k názvu KrHAS připojí svůj podpis s uvedením funkce.
 4. Předseda řídí aktivity Výboru.
 5. Předseda může část svých pravomocí písemně delegovat na pověřeného člena Výboru.
 6. Nemůže-li předseda vykonávat svoji funkci, vykonává ji místopředseda.

Článek 18: Výbor

 1. Výbor je tříčlenný ve složení předseda, místopředseda a pokladník.
 2. Výbor řídí činnost KrHAS v období mezi Sjezdy a přísluší mu plnit usnesení Sjezdu.

Článek 19: Zásady hospodaření

 1. Základním příjmem KrHAS jsou členské příspěvky.
 2. Příležitostným příjmem jsou dary, granty a dotace.
 3. KrHAS vede svůj bankovní účet, o hospodaření s finančními prostředky rozhoduje Výbor. Podpisové právo mají členové Výboru. Příjmy z činnosti KrHAS lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy KrHAS za účelem dosažení cílů KrHAS.
 4. Výbor pravidelně o stavu hospodaření informuje Sjezd.
 5. Sjezd každoročně rozhoduje o výši členského příspěvku.

Stanovy ve verzi PDF ke stažení